david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [海贼] [BT下载][海贼王/航海王/One Piece TV][更新至841话][日语简繁][MKV/MP4][1080/720P][枫雪/天空树字幕组

-->

豆瓣评分9.5

海贼王.地狱茶会篇 

ワンピース (2018)


导演: 宇田钢之助

编剧: Mitsuru Shimada / Suminori Takegami

主演: 田中真弓 / 冈村明美 / 中井和哉 / 平田广明 / 山口胜平 / 更多...

类型: 喜剧 / 动作 / 动画 / 奇幻 / 冒险

官方网站: www.toei-anim.co.jp/tv/onep/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 1999-10-20(日本)

单集片长: 24分钟

又名: 航海王 / One Piece

IMDb链接: tt0388629


海贼王的剧情简介  ·  ·  ·  ·  ·  ·

  传奇海盗哥尔•D•罗杰在临死前曾留下关于其毕生的财富“One Piece”的消息,由此引得群雄并起,众海盗们为了这笔传说中的巨额财富展开争夺,各种势力、政权不断交替,整个世界进入了动荡混乱的“大海贼时代”。 

  生长在东海某小村庄的路飞受到海贼香克斯的精神指引,决定成为一名出色的海盗。为了达成这个目标,并找到万众瞩目的One Piece,路飞踏上艰苦的旅程。一路上他遇到了无数磨难,也结识了索隆、娜美、乌索普、香吉、罗宾等一众性格各异的好友。他们携手一同展开充满传奇色彩的大冒险…… 

  本片根据日本漫画家尾田荣一郎超人气漫画原作《One Piece》改编。 ©豆瓣这个页面自地狱茶会篇第827话起始. 原前面话数 及 重制版 均在导航内有.

海贼王系列作品导航:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4271817.htm

#1楼
发帖时间:2018-04-29 22:10:41   |   回复数:13
david19710102
超级版主

枫雪动漫字幕组(OPFans)

720P MP4简中(周日版) 自地狱茶会篇827话起


15 个附件 售价 大小 下载 时间

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第827話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 39.61K 1071 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第828話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 41.53K 791 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第829話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.52K 784 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第830話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.48K 945 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第831話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 41.33K 987 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第832话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 41.31K 1253 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第833话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.65K 1729 次 1月前

[OPFans楓雪動漫][ONE PIECE 海賊王][第834話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.66K 8925 次 1月前

[OPFans楓雪動漫][ONE PIECE 海賊王][第835話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.65K 13683 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第836话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.65K 6109 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第837话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.65K 10173 次 1月前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第838话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.61K 8082 次 25天前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第839话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 33.04K 5418 次 18天前

[OPFans楓雪動漫][ONE PIECE 海賊王][第840話][1280X720][周日版][MP4].torrent 0 金币 43.92K 7445 次 11天前

[OPFans枫雪动漫][ONE PIECE 海贼王][第841话][720P][周日版][MP4].torrent 0 金币 44.03K 6503 次 4天前

1月前 #2楼
david19710102
超级版主

枫雪动漫字幕组(OPFans)

‍1080P & 720P MKV简繁中 自地狱茶会篇827话起‍


1月前 #3楼
david19710102
超级版主

天空树字幕组(Skytree)

720P简中 自地狱茶会篇827话起‍


14 个附件 售价 大小 下载 时间

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][827][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 19.32K 364 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][828][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 20.83K 322 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][829][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 20.57K 343 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][830][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 23.35K 406 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][831][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 20.93K 378 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][832][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 21.34K 462 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][833][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 21.55K 644 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][834][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 22.82K 1995 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][835][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 24.77K 1743 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][836][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 22.02K 1281 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][838][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 24.91K 1071 次 25天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][839][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 26.39K 1148 次 18天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][840][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 24.25K 1001 次 11天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][841][X264][720P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 25.03K 959 次 4天前

1月前 #4楼
david19710102
超级版主

天空树字幕组(Skytree)

1080P简繁中 自地狱茶会篇827话起‍


14 个附件 售价 大小 下载 时间

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][827][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.58K 532 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][828][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.76K 371 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][829][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.94K 322 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][830][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.41K 406 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][831][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.65K 431 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][832][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.27K 567 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][833][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.43K 606 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][834][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.49K 2181 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][835][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.33K 1680 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][836][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.76K 1736 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][838][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.65K 1281 次 25天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][837][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.63K 714 次 24天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][839][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.32K 1540 次 18天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][840][X264][1080P][GB_BIG5_JP][MP4][CRRIP][简繁日中日双语内挂字幕].torrent 0 金币 45.67K 1852 次 11天前

1月前 #5楼
david19710102
超级版主

天空树字幕组(Skytree)

1080P简中 自地狱茶会篇827话起‍


15 个附件 售价 大小 下载 时间

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][827][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 22.43K 525 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][828][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 25.50K 343 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][829][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 24.23K 434 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][830][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 30.01K 469 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][831][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 25.38K 539 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][832][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 26.84K 616 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][833][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 27.28K 690 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][834][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 29.27K 1645 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][835][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 33.19K 1141 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][836][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 28.78K 980 次 1月前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][837][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 28.56K 560 次 24天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][838][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 32.29K 735 次 24天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][839][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 35.87K 560 次 17天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][840][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 32.29K 504 次 10天前

[Skytree][ONE PIECE 海贼王][841][X265][1080P][GB_JP][MP4][CRRIP][中日双语字幕].torrent 0 金币 33.27K 553 次 3天前

1月前 #6楼
david19710102
超级版主

这次找海报 阿~海贼都没新海豹说.... 似乎都喜欢早期的海贼画风

827-833前面是发过的.这次移过来新帖.主要仅是跟随篇章..(我没辄 到这话834.维基才有人去改... 其实好像没什么差 都还在那岛上作战.

1月前 #7楼
hj4736655
武林高手
好哒,版主辛苦啦~~
1月前 #8楼
jackaa111111
一派掌门
感谢楼主分享!!
15天前 #9楼
david19710102
超级版主
0611
10天前 #10楼
jackaa111111
一派掌门
感谢楼主分享!!
10天前 #11楼
david19710102
超级版主
0619
3天前 #12楼
jackaa111111
一派掌门
感谢楼主分享!!
2小时前 #13楼
游客组