david19710102
超级版主

[2017] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][游戏王VRAINS/Yu-Gi-Oh! VRAINS][更新至43集][日语简繁][MP4][720P][[VRAINSTORM]

-->


游戏王VRAINS 

遊☆戯☆王VRAINS (2017)


导演: 细田雅弘

编剧: 吉田伸

主演: 石毛翔弥 / 櫻井孝宏 / 木村 昴 / 武内駿輔 / 濱野大輝 / 更多...

官方网站: www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh-vrains/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2017-05

单集片长: 23分钟

又名: 遊☆戯☆王 シリーズ 第6弾


游戏王VRAINS的剧情简介 · · · · · ·

  故事的舞台是互联网系统发达的都市「DEN CITY」。 

  在那里有经由巨型企业「SOL技术社」通过高度的网络技术构筑而成的被称为「LINK VRAINS」的VR空间。人们都在那个VR空间中为体验到全新的决斗而狂热。可是在「LINK VRAINS」中却出现了利用决斗来进行黑客行为的谜之黑客集团「海诺因骑士团」。而他们的目标是将存在于互联网的某处的“AI们的世界=电子界”毁灭。 

  然而在世界受到这样的威胁时,有一名决斗者站了出来。而他的名字正是「Playmaker」。 

  在那场传奇的战斗中,「Playmaker」使用压倒性的决斗将「海诺因骑士团」打倒,成功捕获了「SOL技术社」和「海诺因骑士团」都想要得手的迷之AI程序。一度拯救了世界,然后却突然消声匿迹了,而他的名字就在互联网的世界中一瞬间变得声名远播,成为了传说。 

  而现在,作为「Playmaker」的正体的某位高中生藤木游作,为了寻找过去发生的某件事件的真相,对再次在「VRAINS」出现的「海诺因骑士团」展开了追击...... 以此为契机,命运的齿轮就此转动…… 

  迷之AI的真身,「海诺因骑士团」盯上「Link Vrains」的目的,以及隐藏在游作过去的真相到底是——— 

  所有的答案,都在「Link Vrains」中


系列作品导航:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4282992.htm

这部就不放片源了...估计是上百话的一部动漫.就酱子.

#1楼
发帖时间:2017-05-11 06:14:38   |   回复数:7
david19710102
超级版主

TW网路资源

百度网盘

01-07  http://pan.baidu.com/s/1nvDMjlJ  密碼:7jy2

08-17  http://pan.baidu.com/s/1eSlDbCu  密碼:az84

18-32  http://pan.baidu.com/s/1skVfJx7  密碼5jz0

33-42  https://pan.baidu.com/s/1slhwWFF  密碼:zpds

10月前 #2楼
david19710102
超级版主

VRAINSTORM

720P简中

链接:https://pan.baidu.com/s/1bpPXQlL   密码:ceap


42 个附件 售价 大小 下载 时间

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][001][GB_JP][720P][MP4][诚招翻译校对].torrent 0 金币 13.17K 2625 次 10月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][002][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.93K 1943 次 10月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][003][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 23.04K 1274 次 9月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][004][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.83K 1995 次 9月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][005][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.42K 1225 次 9月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][006][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.19K 1071 次 9月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][007][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.89K 805 次 9月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][008][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.08K 791 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][009][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 17.37K 826 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][010][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.33K 889 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][011][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.53K 721 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][012][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.12K 798 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][013][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.52K 770 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][014][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.80K 693 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][015][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.95K 728 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][016][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.20K 651 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][017][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.36K 581 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][018][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.02K 497 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][019][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.06K 630 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][020_V2][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.90K 637 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][021][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.91K 469 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][022][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.52K 504 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][023][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.28K 560 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][024][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.78K 483 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][025][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.03K 469 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][026][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.89K 462 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][027][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.98K 462 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][028][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.69K 448 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][029][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.49K 448 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][030][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 25.03K 630 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][031][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 26.19K 385 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][032][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 18.18K 441 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][033][GB_JP][720P][MP4][下周停播].torrent 0 金币 14.60K 441 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.63K 336 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034v2-035][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.72K 497 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][036][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.48K 371 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][037][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.07K 378 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][038][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.74K 378 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][039][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.44K 413 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][040][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.56K 371 次 23天前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][041][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.76K 329 次 17天前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][042][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.97K 238 次 9天前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][043][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.31K 315 次 3天前

10月前 #3楼
david19710102
超级版主

VRAINSTORM

720P繁中


43 个附件 售价 大小 下载 时间

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][001][BIG5_JP][720P][MP4][誠招翻譯校對].torrent 0 金币 13.15K 1141 次 10月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][002][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.92K 819 次 10月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][003][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 23.07K 777 次 9月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][004][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.83K 805 次 9月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][005][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.40K 791 次 9月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][006][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.19K 637 次 9月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][007][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.89K 728 次 9月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][008][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.09K 595 次 8月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][009][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 17.35K 700 次 8月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][010][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.31K 651 次 8月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][011][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.54K 518 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][012][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.14K 665 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][013][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.50K 595 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][014][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.78K 497 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][015][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.95K 700 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][016][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.20K 595 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][017][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.35K 602 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][018][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.02K 476 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][019][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.06K 602 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][020][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.88K 658 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][021][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.90K 315 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][022][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.52K 420 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][023][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.28K 378 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][024][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.79K 385 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][025][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.03K 385 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][026][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.90K 357 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][027][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.00K 294 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][028][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.69K 259 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][029][BIG5_JP][720P][MP4](繁體12月啟暫緩發佈).torrent 0 金币 22.49K 280 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][030][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 25.04K 231 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][031][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 26.20K 301 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][032][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 18.19K 259 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][033][BIG5_JP][720P][MP4][下週停播].torrent 0 金币 14.62K 259 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.63K 161 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034v2-035][BIG5_JP][720P_10bit][MP4].torrent 0 金币 13.72K 322 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][036][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.49K 252 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][037][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.07K 154 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][038][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.74K 203 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][039][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.45K 196 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][040][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.56K 210 次 23天前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][041][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.76K 196 次 17天前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][042][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.97K 147 次 9天前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][043][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.31K 119 次 3天前

10月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
10月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
10月前 #6楼
cq191495490
武林盟主
这个支持一下              
10月前 #7楼
david19710102
超级版主
H
3天前 #8楼
游客组